ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Osobní údaje shromážděné společností SAH budou použity pro řádné poskytování služeb a správu webu. To zahrnuje správu provozu zmíněnou společností SAH pro účely interní správy a reklamy.

Shromážděná data:

SAH bude nakládat výhradně s údaji, které uživatel přímo dobrovolně a sám aktivně poskytl nebo s nimiž uživatel souhlasil, a které jsou nezbytné pro poskytování služby, řízení činností společnosti SAH v souvislosti se službou a pro kontrolu její kvality.

Použití získaných dat:

Data budou použita pro správné poskytování služby a pro kontrolu jejího správného poskytování a odpovídající kvality.

Přenos dat:

Shromážděné údaje mohou být předány spolupracujícím společnostem nebo společnostem, se kterými jste uzavřeli smlouvu pro vlastní reklamní účely.

Takto předávané údaje budou nezbytně nutné v závislosti na službách, které má každá z těchto společností a/nebo osob poskytovat.

Souhlas:

Jako uživatel webových stránek a přijetím těchto Podmínek ochrany soukromí a osobních údajů jsem si vědom/a a výslovně souhlasím s tím, že mnou zadané osobní údaje budou uloženy, zpracovány a použity za účelem poskytování služby způsobem, který je podrobně popsán v Podmínkách ochrany osobních údajů a s podmínkami obsaženými v těchto zásadách ochrany soukromí.

Jak je uvedeno v sekci Právní upozornění těchto webových stránek, společnost Speakingathome S.L. s CIF B87350856 je vlastníkem webových stránek www.speakingathome.cz a v této sekci stanovuje Zásady ochrany osobních údajů ve vztahu k osobním údajům, které může uživatel poskytnout při návštěvě webu.

Politika ochrany osobních údajů společnosti Speakingathome (dále jen SAH), usiluje o dodržování platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jakož i s ústavním zákonem č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a zaručení digitálních práv.

1. Výslovný formální souhlas

Jak je uvedeno v Právní upozornění těchto webových stránek, společnost Speakingathome Ltd., identifikační číslo B87350856, je vlastníkem webových stránek www.speakingathome.cz a v této části uvádí Zásady ochrany osobních údajů, které může uživatel poskytnout při návštěvě webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Speakingathome (dále jen SAH), usiluje o dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů. Zejména se jedná o Ústavní zákon 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně údajů osobní povahy(LOPD) a Královský dekret 1720 / 2007 ze dne 21. prosince, kterým se schvaluje nařízení o vývoji Ústavního zákona 15/1999 (RLOPD).

Jako uživatel webových stránek a prostřednictvím souhlasu s aktuálně platnými Zásadami ochrany soukromí a osobních údajů jsem si vědom/a a výslovně souhlasím s tím, že mnou zadané osobní údaje budou uchovávány, zpracovávány a používány za účelem poskytování služeb způsobem, který je podrobně popsán v Podmínky používání a s podmínkami obsaženými v těchto Zásadách ochrany soukromí.

2. Informace a vlastnictví souboru

Společnost SAH shromažďuje údaje osobní povahy od uživatelů a profesionálů registrovaných na webových stránkách a zařazuje je do vlastního souboru, jehož zpracování je určeno výhradně pro účely správy požadovaných služeb a zodpovídání dotazů uživatelů. Odpovědnou stranou za tyto soubory je společnost Speakingathome Ltd.

S informacemi, které společnost SAH obdrží prostřednictvím svých webových stránek, bude zacházeno s maximální důvěrností, přičemž budou vždy dodržována platná ustanovení o ochraně údajů, a zejména zákon 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně údajů osobní povahy. Přijímá rovněž nezbytná opatření, aby se ve vztahu k těmto údajům zabránilo neoprávněným změnám, ztrátě, manipulaci a přístupu k nim, jakož i povinnost zachovávat mlčenlivost o údajích, které mají být chráněny a další existující povinnosti týkající se důvěrnosti. Rovněž se zavazuje, že nebude používat osobní údaje uživatelů zaregistrovaných na internetových stránkách k jiným účelům, než je uzavírání smluv o poskytování služeb nebo v souvislosti s nimi.

Uživatel je povinen poskytnout údaje a osobní skutečnosti požadované v registračním formuláři pro registraci jako klient služby a/nebo platbu odpovídající smlouvě o poskytování služeb. Registrace těchto údajů je povinná; jejich nedoplnění uživatelem nebo poskytnutí nesprávných údajů opravňuje společnost SAH kdykoli odmítnout poskytnutí služby. Uživatel nebo profesionál může vynechat nebo neoznámit jakýkoli údaj nebo osobní skutečnost, která není nezbytně nutná pro registraci jako zákazníka nebo pro uzavření smlouvy.

3. Shromažďování informací

Uživatel webových stránek výslovně souhlasí s tím, aby údaje a obsah, které zadal nebo které jsou v záznamu, byly v rámci běžného provozu společnosti SAH - popsaného v Podmínky používání- a její činnosti - začleněny do automatizovaného souboru, jehož vlastníkem je společnost Speakingathome Ltd.

Uživatel dále souhlasí se zpracováním svých údajů za účelem informování uživatele jakýmikoliv prostředky, včetně e-mailu, o změnách nebo vývoji pravidel, činností nebo produktů a služeb společnosti Speakingathome Ltd. nebo třetích spolupracujících společností.

Společnost SAH. může využívat společnosti třetích stran k vyhodnocování nebo monitorování s cílem efektivní správy Webových stránek, jakož i služeb nebo Reklamních webových stránek za účelem umístění reklamy na Webové stránky společnosti SAH nebo zasílání reklamy Uživatelům. Uvedené společnosti mohou používat soubory cookies nebo jiné nástroje k měření účinnosti naší reklamy.

Současně klient jednoznačně souhlasí s tím, že e-mailová adresa uvedená při registraci je kontaktní adresou pro informování Uživatele o úkonech ve sféře činnosti vlastníka souboru, pokud Ústavní zákon 15/1999 vyžaduje, aby byly sděleny zákazníkovi.

Uživatel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby společnost SAH sdělila údaje podle potřeby společnostem nebo bankám potřebným pro správu a/nebo úhradu služby.

Použití a přenos informací získaných z Google API do jakékoli jiné aplikace se řídí Zásadami používání uživatelských dat služeb Google API, včetně požadavků na omezené použití.

4. Audio Recording

Společnost SAH v rámci svých služeb nabízí uživateli možnost nahrávat výuku daného uživatele, vždy však v závislosti na technické dostupnosti jak UČITELE, tak i uživatele.

Žádost o nahrávání ze strany žáka ve formě obsažené v Podmínky používání zahrnuje výslovný souhlas s uchováváním, zpracováním a předáváním údajů shromážděných tímto konceptem za podmínek obsažených v těchto Podmínkách a Zásadách ochrany soukromí a osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že pro předání a uložení dříve uvedeného záznamu je nezbytné, uživatel souhlasí s tím, že pokud si vyžádá záznam tohoto druhu, bude tento záznam pořízen a uložen na zařízení Učitele, aby bylo možné po jeho dokončení zaslat kopii záznamu uživateli.

Uživatel rovněž výslovně souhlasí s tím, že nahrávka může být neprodleně a po upozornění uložena na serverech společnosti SAH a může být použita pro kontrolu kvality služby nabízené společností SAH, jakož i při řešení nebo vyšetřování jakéhokoli typu konfliktu, soudního sporu, stížnosti, nároku nebo sporu vyplývajícího ze vztahů společnosti SAH s uživatelem, jakož i společnosti SAH s jejími učiteli a mezi učiteli a uživatelem.

Uživatel si je výslovně vědom toho, že vlastníkem souboru, v němž je uložena nahrávka je UČITEL, od něhož si ji uživatel výslovně vyžádal, a že společnost SAH není vlastníkem ani odpovědným subjektem; nemá ani přístup k uloženým datům. Uplatnění práv, která zákon o ochraně osobních údajů uznává, jakož i jakýkoli jiný druh komunikace nebo nároku týkající se výše uvedeného, je proto třeba směřovat přímo na dotyčného učitele.

Po uplynutí jednoho měsíce od data pořízení záznamu, pokud nedošlo k žádné stížnosti nebo jakémukoli nároku na lekci, učitel záznamy vymaže. Poté již obnovení není možné.

5. Data: Přístup, změna, zrušení a námitky

V případě nesouhlasu se zpracováním Vašich údajů pro účely uvedené v předchozím odstavci může uživatel uplatnit své právo vznést námitku proti zpracování e-mailem s odkazem "Ochrana údajů" na e-mailovou adresu contact@speakingathome.com nebo písemnou a podepsanou žádostí zaslanou doporučeně na následující adresu:

Speakingathome Ltd., Calle Julio Romero, 12, 2nd A of Móstoles (Madrid),

Stejný mechanismus uvedený v předchozím odstavci je zaveden pro výkon práva ze strany uživatele, které ze zákona zahrnuje přístup, opravu a zrušení.

Údaje shromážděné společností SAH mohou být zpracovávány a uchovávány ve Španělsku nebo v jakékoli jiné zemi, kde má společnost SAH své provozovny. Stejně tak může společnost, která není členem EU, provádět mezinárodní předávání údajů do zemí, k čemuž zákazník v souladu se zákonem udělí výslovný souhlas.

Společnost SAH zejména poskytne registrovaným uživatelům a odborníkům na webových stránkách mechanismus pro automatické vymazání informací ze souborů.

6. Bezpečnost v procesu zpracování informací a uchovávání dat

Společnost SAH prohlašuje a zaručuje, že udržuje úroveň bezpečnosti ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a že zavedla veškeré technické prostředky, které má k dispozici, aby zabránila ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži údajů poskytnutých uživateli. To vše bez ohledu na fakt, že Uživatel nebo Profesionál výslovně akceptuje, že bezpečnostní opatření na Internetu nejsou neprolomitelná.

7. Soubory cookies

Soubory cookies jsou malé informace, které potřebujeme k tomu, abychom mohli identifikovat uživatele během návštěvy našich webových stránek a po dobu, po kterou je připojen. Prohlížeč uživatele ukládá soubory cookies na pevný disk pouze během aktuální relace, přičemž tyto soubory zabírají minimální místo v paměti a nepoškozují počítač. Soubory cookies neobsahují žádné konkrétní osobní údaje a většina z nich je na konci relace prohlížeče z pevného disku opět vymazána (tzv. soubory cookies relace).

Většina prohlížečů soubory cookies standardně přijímá a nezávisle na nich můžete v nastavení zabezpečení povolit nebo zablokovat dočasné nebo uložené soubory cookies.

Bez Vašeho jednoznačného souhlasu - povolením cookies ve Vašem prohlížeči - nebude společnost SAH vkládat do cookies uložené údaje s Vašimi osobními údaji poskytnutými při registraci nebo nákupu. Viz používání souborů cookie.

8. Úprava zásad ochrany soukromí

Společnost SAH si vyhrazuje právo upravit zde uvedené zásady ochrany osobních údajů podle svých vlastních kritérií nebo z důvodu legislativních, judikaturních a doktrinálních změn ve španělském Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jakákoli změna zásad ochrany osobních údajů bude zveřejněna před jejím účinným provedením. Samotné používání webových stránek nebo přístupových hesel po těchto změnách bude znamenat souhlas s těmito zásadami.