PODMÍNKY, SMLOUVA O POUŽÍVÁNÍ A ODPOVĚDNOSTI

Podmínky poskytování služeb

Tyto podmínky upravují používání těchto stránek a podmínky používání služeb poskytovaných jejich prostřednictvím. Používáním webových stránek, ať už jako návštěvník, registrovaný uživatel nebo předplatitel, souhlasíte (dále jen uživatel) s těmito podmínkami používání v plném rozsahu a bez jakýchkoli výhrad.

Provozovatelem a správcem stránek, https://www.speakingathome.cz, a poskytovatelem služeb je společnost Speakingathome, s.r.o. (dále jen SAH), jejíž veškeré údaje jsou uvedeny v právním prohlášení těchto webových stránek.

Předmluva

SAH nabízí platformu, která spojuje učitele jazyků s registrovanými uživateli a poskytuje jim služby jazykového vzdělávání. Její součástí jsou i konverzační lekce a cvičení.

1. Smluvní strany smlouvy

Následující podmínky používání (dále jen "podmínky") SAH upravují smluvní vztah mezi SAH a registrovanými uživateli.

Používáním stránek a/nebo služeb uživatel zaručuje a prohlašuje, že je dostatečně způsobilý k právním úkonům v souladu s právními předpisy místa bydliště nebo státního občanství uživatele.

V případě nezletilých uživatelů služby bude existovat jejich zákonný zástupce, který zajistí, že má takové oprávnění být vázán těmito podmínkami jménem nezletilého uživatele a který přebírá povinnosti plynoucí z této smlouvy.

Práva a/nebo kredity sjednané uživatelem nelze převést na třetí osobu, s výjimkou výslovného prohlášení o shodě přenosu ze strany SAH.

2. Registrace a uzavření smlouvy

2.1 Podmínkou používání SAH je registrace prostřednictvím vyplnění registračního formuláře a souhlas s podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů

Smlouva mezi dotyčnou stranou a společností SAH je uzavřena pouze na základě registrace na webových stránkách a na základě souhlasu vyjádřeného v těchto podmínkách.

2.2 Postup pro uzavření smlouvy o užívání

Uzavření smlouvy o užívání se společností SAH proběhne následovně.

Uživatel služby Akademie žádá o uzavření smlouvy o používání webových stránek vyplněním, potvrzením a odesláním registračního formuláře a po přijetí zásad ochrany osobních údajů a těchto podmínek. Systém shromáždí tento záznam a adresu IP uživatele a zašle potvrzení automaticky vygenerované systémem na uvedenou e-mailovou adresu.

Odesláním odkazu dojde k uzavření smlouvy mezi společností SAH a uživatelem o využívání služeb.

3. Registrace

Pro využívání služeb je nutná registrace údajů vyplněním všech požadovaných údajů na stránce Registrace, vytvořením uživatelského jména a hesla.

Na daný případ se vztahuje pouze osoba plnoletá a plně způsobilá k právním úkonům, které jsou vyžadovány právními předpisy. Nezletilí studenti budou muset zaslat e-mail s přiloženým zmocněním od svých zákonných zástupců.

Používáním stránek a/nebo služeb uživatel zajišťuje a prohlašuje, že je dostatečně způsobilý k právním úkonům v souladu s právními předpisy místa bydliště nebo státní příslušnosti uživatele.

3.1 Používání webových stránek uživateli

 1. Uživatel - který získá tento status postupem popsaným v odstavci 2.2 těchto podmínek - si může zaplacením ceny předplatit služby nabízené společností SAH za podmínek uvedených dále v této smlouvě.
 2. Za důvěrnost uživatelského jména a příslušného hesla odpovídá výhradně samotný uživatel. Uživatel tedy nese plnou odpovědnost za jakékoli použití služby poskytované společností SAH prostřednictvím přístupu s uživatelským jménem a heslem uvedeného uživatele.
 3. Společnost SAH může omezit nebo znemožnit přístup ke službám bez předchozího upozornění, a to pokud:
  • Uživatel závažným způsobem poruší některou z těchto podmínek používání nebo práva duševního či průmyslového vlastnictví společnosti SAH.
  • Uživatel využívá službu k nezákonné nebo trestné činnosti.
  • Existuje podezření na neoprávněné použití uživatelského jména nebo hesla.
  • Dochází k neplnění nebo zpětnému účtování předplatného.
  • Při získávání zkušební lekce dochází k podvodnému nebo zneužívajícímu použití.

   4. Používání webových stránek uživateli: Podmínky, sazby, platební podmínky a sankce.

   Veškeré služby nabízené společností SAH budou poskytovány online přes Skype. SAH nenabízí v žádné formě služby na místě.

   4.1 Podmínky služby

   Služba bude poskytována rodilými mluvčími jazyka, kterého si uživatel vyžádá z nabídky SAH.

   Uživatel získává kredity, které může vyměnit za služby prostřednictvím služby Skype podle času a kreditu stanoveného pro každý kurz.

   Platnost těchto kreditů je jeden rok. Pokud tedy po uplynutí této doby nebyly kredity využity, uživatel bere na vědomí, že právo na jejich využití zaniklo, a výslovně souhlasí s tím, že se vzdává jakýchkoli nároků na vrácení částek odpovídajících prostředkům nevyčerpaným v této lhůtě.

   4.2 Poskytování služeb

   Po zaplacení předplatného získá uživatel kredity, které může využít v časovém rozvrhu, který mu vyhovuje, a to na základě dostupnosti učitelů v době, kterou uživatel požaduje.

   Po vyžádání lekce uživatelem na určitý čas a datum SAH zobrazí uživateli dostupné učitele a jejich hodiny dostupnosti, z nichž si uživatel může vybrat učitele a naplánovat si lekci.

   Lekce si uživatel rezervuje prostřednictvím portálu, a to s minimálním předstihem stanoveným pro každého z učitelů v době rezervace.

   Uživatel výslovně bere na vědomí, že společnost SAH nemůže monitorovat lekce, a to jak z technických důvodů, tak z důvodů vyplývajících z příslušné politiky přísného dodržování právních předpisů o ochraně údajů.

   4.3 Zrušení schůzky v případě mimořádných událostí

   Obě strany, SAH i uživatel, mohou schůzku zrušit bez sankcí s minimálním časovým předstihem 12 hodin.

   Způsob zrušení schůzky:

   • Pro uživatele prostřednictvím portálu v rámci jeho osobního účtu, který mu byl přidělen.
   • V případě společnosti SAH prostřednictvím zaslání e-mailu na e-mailovou adresu uživatele uvedenou při registraci nebo zasláním textové zprávy na účet Skype, který Uživatel zadal při registraci.

    Uživatel souhlasí s tím, že se v den a hodinu rezervované lekce připojí ke svému účtu skype, který uvedl při registraci. V případě, že se student nedostaví včas, není Učitel povinen prodloužit lekci, na které student z důvodu nepřítomnosti nebyl přítomen.

    Lekce se považuje za poskytnutou a služba za vykonanou, pokud uplyne 10 minut u 30minutových lekcí nebo 15 minut u hodinových lekcí od dohodnutého času.

    Pokud po příchodu na lekci není učitel k dispozici nebo není připojen, je uživatel povinen zaslat e-mail na adresu contact@speakingathome.com a oznámit tuto skutečnost společnosti SAH. Po potvrzení této skutečnosti SAH vrátí uživateli kredity odpovídající rezervované a neuskutečněné lekci.

    Pozastavení výuky podle předchozího odstavce nepozastavuje platnost kreditů v délce jednoho roku.

    Zrušení v důsledku vyšší moci nebo incidentu:

    • V případě, že se uživatel nemůže zúčastnit lekce z důvodu vyšší moci nebo události výjimečného charakteru, oznámí to SAH neprodleně e-mailem s maximální lhůtou 24 hodin a uvede důvody a okolnosti, které mu zabránily v účasti, a poskytne co nejvíce důkazních materiálů.

     V případě, že SAH po konzultaci s UČITELEM zjistí nějaké okolnosti, budou kredity za neuskutečněnou lekci vráceny. To však neznamená přerušení doby platnosti dle odstavce 4.1 těchto podmínek.

     • V případě, že se učitel nedostaví k výuce z důvodu vyšší moci nebo události, sdělí SAH uživateli důvod, který učitel uvedl, a v každém případě vrátí uživateli kredit za neuskutečněnou lekci.

      4.4 Poplatky

      Cena, kterou má uživatel zaplatit za přístup ke službám, se určuje podle sjednaných hodin a délky trvání lekcí.

      Konkrétní výše poplatků bude uvedena na stránce Sazby na portálu v době získání kreditů.

      Úprava cen na stránce nebude mít vliv na stávající a uživatelem nevyužité prostředky.

      4.5 Způsob předplatného

      V režimu předplatného se tak děje pro měsíční obnovitelná období automaticky po vypršení platnosti s odpovídajícím poplatkem ve formě dle volby uživatele.

      V této formě si uživatel může předplatit určitý počet lekcí, které si musí rezervovat do jednoho měsíce od uzavření smlouvy. Po uplynutí tohoto období bez všech nasmlouvaných lekcí se lekce neposkytnuté v uvedeném období kumulují pouze jednou v dalším předplaceném období.

      Předplatné lze kdykoli zrušit a to nejpozději 5 dní před koncem předplaceného období. Uživatel může požádat o zrušení předplatného přímo ze své osobní zóny na webu, a to bez udání důvodu, bez sankcí a bez nutnosti vzdát se nasmlouvaných lekcí a nevyučovat za podmínek uvedených v předchozím odstavci.

      4.6 Platební podmínky

      Platba za nabízené služby se provádí před naplánováním výuky a poskytnutím služby.

      Společnost SAH nabízí následující formy platby za využití služby.

      • PayPal
      • Kreditní karta (Visa, Mastercard, AMEX)
      • Bankovní převod. (Platba bude považována za provedenou až od okamžiku přijetí převodu společností SAH.)

       4.7 Obsah obsažený uživateli

       Za texty, hudbu, obrázky, kresby nebo grafické, umělecké a duševní projevy vložené uživateli odpovídáte výhradně vy.

       Vzhledem k povaze služby není SAH schopna kontrolovat obsah poskytovaný uživateli, a proto uživatel souhlasem s těmito podmínkami a bere tuto skutečnost na vědomí. Uživatel výslovně přijímá jakoukoli odpovědnost toho typu, která vyplývá z položek uvedených v této podobě.

       Uživatel výslovně bere na vědomí, že SAH poskytuje pouze nástroj, do kterého uživatel vkládá prvky, za které nese absolutní a plnou odpovědnost, a že SAH není schopna tyto prvky kontrolovat...

       Za tímto účelem se uživatel zavazuje, že do nástroje nebude vkládat následující obsah:

       • Nezákonný obsah
       • Obsah považovaný za pornografický, vulgární nebo obscénní, obtěžující nebo takový, který by mohl být jakýmkoli způsobem považován za urážlivý, i když neporušuje zákon.
       • Irelevantní a nejasné popisy
       • Extremistický, rasistický nebo xenofobní obsah nebo obsah zveřejněný zakázanými skupinami.
       • Obsah zasahující do práv třetích stran (zejména do práv osob, práv duševního vlastnictví, práv k ochranným známkám, patentových práv nebo jiných práv třetích stran).
       • Obsah, který by mohl být považován za komerční reklamu nebo spam
       • Obsah, který by mohl poškodit veřejný obraz, pověst nebo značku společnosti SAH, jakož i jejích partnerů, pracovníků, ostatních uživatelů této služby nebo třetích stran.

        SAH si vyhrazuje právo pozastavit nebo odhlásit uživatele, který používá nebo vkládá jakýkoli z uvedených obsahů. Zbývající část předplatného se v tomto případě nevrací.

        V případě, že existuje důvodné podezření podle předchozích odstavců, na které byla společnost SAH upozorněna třetími stranami, držiteli práv nebo v rozporu s právy, na existenci některého z aktů uvedených v předchozích odstavcích. Z toho jsou vyloučeny případy, kdy by z tohoto upozornění bylo možné bez pochybností usuzovat na jeho neopodstatněnost.

        Ukončení služby a vyloučení ze služby je možné zvrátit, jakmile se prokáže, že podezření nebylo důvodné. Uživatel nemá v žádném případě nárok na odškodnění. Souhlasem s těmito podmínkami se uživatel výslovně vzdává jakéhokoli práva na uplatnění jakéhokoli typu odškodnění pro tento případ.

        4.8 Videonahrávky lekcí

        Společnost SAH mezi svými doplňkovými službami umožňuje, aby si UČITEL výuku nahrával a následně tuto nahrávku odeslal uživateli.

        Vzhledem k tomu, že se SAH neúčastní nahrávání, nemůže zaručit jeho dokončení, které je podmíněno dostupností a funkčností technických prostředků nebo spojení nezbytného pro uživatele a UČITELE uvedeného nahrávání. Přístup k prostředkům, k nimž SAH nemá přístup.

        Uživatel bere na vědomí, že nahrávání výuky bude probíhat výhradně na základě výslovné žádosti uživatele v okamžiku žádosti o nahrávání a za podmínek stanovených v zásadách ochrany osobních údajů SAH. Nahrávku pořídí a zašle přímo UČITEL. A bude použita pouze pro poskytnutí Uživateli, jako prostředek analýzy kvality poskytované služby nebo v případě konfliktu mezi některým z těchto subjektů: Uživatelem, Učitelem, SAH.

        Uživatel výslovně bere na vědomí, že SAH neukládá nahrávky na svých serverech ani k nim nemá přímý přístup a že jakýkoli nárok nebo uplatnění práv k uvedené nahrávce, jejímu obsahu nebo použití mimo tyto podmínky je třeba adresovat učiteli, na jehož počítači je soubor s nahrávkou uložen.

        Pro doručení nahrávky musí uživatel dát učiteli, který bude mít nahrávku k dispozici, k dispozici mechanismus cloudového úložiště zřízeného pro tento účel nebo udržovat spojení s učitelem po dobu dostatečnou pro přenos souboru prostřednictvím Skypu v čase a termínu stanoveném učitelem.

        Nahrávání lekce není spojeno s žádnými dalšími poplatky za kredity zakoupenými uživatelem.

        Po uplynutí jednoho měsíce od pořízení nahrávky bez jakékoli stížnosti nebo reklamace na lekci je UČITEL povinen na základě smlouvy nahrávky smazat, a to na vlastní odpovědnost. Aniž by od tohoto okamžiku bylo možné jejich obnovení.

        4.9 Nabídka zkušební lekce zdarma

        Společnost SAH může v rámci svého záměru propagovat své služby a nabídnout novým studentům možnost přístupu k bezplatné zkušební lekci, aniž by to znamenalo jakýkoli závazek nebo povinnost ze strany společnosti SAH nad rámec této jedné lekce.

        Pro přístup k této bezplatné lekci a její využití musí student splnit registrační kroky uvedené v těchto Podmínkách a v Zásadách ochrany osobních údajů na webu.

        Každá osoba může využít jednu zkušební lekci zdarma. Neúčast studenta nebo jakýkoli technický problém, který se vyskytl během lekce, nezakládá nárok na novou bezplatnou lekci, pokud SAH výslovně nestanoví jinak.

        4.10 Bezplatná propagace lekcí pozváním přátel

        SAH nabídne 2 bezplatné půlhodinové lekce uživateli, který pozve dalšího uživatele k registraci a absolvování bezplatné zkušební lekce na platformě SAH, a zároveň tento pozvaný uživatel nakoupí minimálně 10 půlhodinových nebo 1- hodinové lekce angličtiny.

        Aby mohla být bezplatná zkušební lekce na pozvánku přidána na účet uživatele, je nezbytnou podmínkou, aby tak bylo učiněno prostřednictvím postupu stanoveného společností SAH na její platformě a prostřednictvím jedinečné adresy URL pozvánky, kterou bude mít každý uživatel.

        Uživatel registrovaný na webových stránkách má lhůtu dvou měsíců na to, aby nahlásil adresu URL uživatele, který ho pozval, pokud tak dosud neučinil.

        Nového uživatele může pozvat pouze jeden uživatel, který je již zaregistrován ve službě SAH, a bude omezen na 50 bezplatných lekcí získaných na pozvánku na uživatele za měsíc. Platnost těchto bezplatných lekcí získaných na pozvání vyprší po jednom roce.

        Z této akce jsou vyloučeni uživatelé SAH, kteří při práci ve firmě pozvou zaměstnance této firmy a požádají o vystavení obou firemních faktur za jejich nákup.

        Společnost SAH má právo pozastavit tuto propagační akci každému uživateli, který ji zneužívá.

        4.11 Speakingathome Giveaway

        SAH umožňuje možnost zakoupit si předem poukazy na lekce, které může později využít jiný uživatel, který se zaregistruje později. Zakoupením poukazu na lekci získáte kód a pdf, které informuje o dárku a způsobu jeho využití.

        Uživatel, který dárek obdrží, musí postupovat podle pokynů uvedených v dárkovém pdf.

        Poukazy na lekce mají platnost 1 rok od registrace uživatele, který dárkové poukazy obdržel, a tento uživatel má 6 měsíců na to, aby se mohl zaregistrovat a získat lekce ze svého dárku.

        4.12 Speakingathome turnaje

        SAH může uspořádat dobrovolné turnaje mezi uživateli webových stránek. Standardní turnaje a ceny budou:

        • Týdenní turnaj. Žák, který během týdne absolvuje nejvíce lekcí, počítáno od 00:00 v pondělí do 00:00 následujícího pondělí, získá půlhodinovou lekci.
        • Čtvrtletní turnaj. Student, který v daném semestru absolvuje nejvíce hodin, získá poukaz na 10 půlhodinových lekcí.
        • Každoroční turnaj. Student, který během roku absolvuje nejvíce lekcí, obdrží poukaz na 40 půlhodinových lekcí.

         Časová pásma začátku a konce turnajů budou CET a CEST v závislosti na aktuálním časovém pásmu ve střední Evropě.

         Ukončená hodina je pouze taková, při které student absolvoval půl hodiny nebo odpovídající hodinu. Pro výpočet turnaje se půlhodinové hodiny sčítají do 30 a hodinové hodiny do 60. Hodiny, kterých se student nezúčastnil nebo které nemohl z jakéhokoli důvodu absolvovat, se nezapočítávají jako absolvované hodiny.

         V případě rovnosti bodů získá cenu uživatel, který v minulosti absolvoval nejvíce lekcí ode dne ukončení turnaje do doby, kdy se zaregistroval jako uživatel. Vítěz turnaje bude oznámen e-mailem a v sekci platformy věnované turnajům.

         Účast na turnajích nebude pro uživatele znamenat žádné náklady.

         Přijetí podmínek znamená, že se uživatel standardně účastní tří turnajů (týdenního, čtvrtletního a ročního), ačkoli má možnost odhlásit se z účasti v turnajích ve svém profilu na platformě Speakingathome.

         SAH má právo z technických nebo jiných důvodů turnaje přerušit nebo obnovit.

         Výsledky turnaje budou zveřejněny 5 kalendářních dnů po skončení turnaje.

         5. Smluvní závazky uživatele

         1. Uživatelé jsou povinni chránit přístupové údaje k webovým stránkám před neoprávněným použitím třetími stranami. Přístupové údaje, zejména heslo, nesmí být v žádném případě zveřejněny, přenášeny nebo poskytovány. Uživatel je odpovědný za jakékoli neoprávněné jednání způsobené zneužitím nebo neoprávněným použitím přihlašovacích údajů pro související využívání služeb SAH v důsledku nedbalého, případně úmyslného přístupu uživatele při správě uvedených přihlašovacích údajů.

          Pokud se uživatel dozví, že jeho přihlašovací údaje byly prozrazeny třetím osobám, je povinen si heslo neprodleně změnit. Pokud to není možné, musí to neprodleně nahlásit společnosti SAH.

          • Při registraci je nutné, aby uživatel uvedl e-mailovou adresu, která je vždy dostupná. Uživatel souhlasí s používáním této e-mailové adresy pro zasílání notifikací v rámci svého vztahu se společností SAH.
          • Platnou e-mailovou adresou uživatele je výhradně ta, která byla naposledy sdělena společnosti SAH. V případě změny e-mailu je Uživatel povinen neprodleně sdělit společnosti SAH novou e-mailovou adresu. Uživatel odpovídá za případné následky nebo škody způsobené případným neoznámením nové e-mailové adresy.
          • Uživatel se zavazuje, že v souvislosti s používáním webových stránek nebude používat nebo předávat mechanismy, software nebo jiné skripty, které by mohly ohrozit, poškodit nebo zničit funkčnost nebo dostupnost platformy. Zejména přílohy nebo obsah, které obsahují viry nebo které jsou pyramidovými podvody, hromadnými e-maily (tzv. "spam"), řetězovými e-maily nebo které brání službám webových stránek.
          • Uživatel se zavazuje, že nebude měnit, přepisovat ani mazat obsah vytvořený nebo spravovaný společností SAH nebo jiným uživatelem či profesionálem.
          • Registrovaný uživatel výslovně přebírá náklady na zajištění nezbytných technických prostředků k využívání služeb SAH, zejména hardwaru, nezbytného softwaru (např. internetového prohlížeče) a služeb pro telekomunikaci a přenos dat

           Společnost SAH nezaručuje kompatibilitu svých služeb s individuálním softwarem nebo hardwarem počítače uživatele.

           6. Duševní vlastnictví

           6.1 vlastnictví společnosti SAH

           • Společnost SAH je vlastníkem práv duševního a průmyslového vlastnictví těchto webových stránek a rovněž vlastní nebo získala licenci na práva duševního a průmyslového vlastnictví a právo na obraz veškerého jejich obsahu.
           • V žádném případě nelze chápat, že přístup, prohlížení nebo používání služby uživatelem znamená zřeknutí se těchto práv, jejich předání, udělení licence nebo jejich úplné či částečné převedení ze strany společnosti SAH.
           • Uživatel výslovně bere na vědomí, že používání služby, na kterou se vztahuje smlouva, nezakládá žádné právo na převod duševního nebo průmyslového vlastnictví, ani neuděluje uživateli žádnou licenci na obsah vlastněný společností SAH mimo práv v mezích stanovených v odstavci 4 těchto obchodních podmínek.

            6.2 Zákaz dostupnosti

            • V důsledku toho nesmí uživatel ignorovat, obcházet nebo manipulovat s autorskými právy a jakýmikoli jinými údaji identifikujícími práva společnosti SAH, jakož i s technickými ochrannými zařízeními, digitálními otisky prstů nebo jakýmikoli mechanismy informací nebo identifikace, které mohou být obsaženy v obsahu.
            • Je také zakázáno upravovat, kopírovat, znovu používat, využívat, reprodukovat, veřejně sdělovat, vytvářet druhé nebo další zálohy, nahrávat soubory, posílat, přenášet, používat, zpracovávat nebo distribuovat jakýmkoli způsobem veškerý obsah nebo jeho část obsaženou na webových stránkách mimo použití, které je specifické pro službu poskytovanou společností SAH, pokud k tomu není dáno výslovné písemné svolení společnosti SAH.
            • Používáním služby nevznikají uživateli práva duševního vlastnictví ani průmyslová práva k nim.

             6.3 Používání webových stránek

             Následující činnosti jsou výslovně zakázány:

             • Zveřejnění jakéhokoli materiálu obsaženého na těchto webových stránkách na jakémkoli médiu, jakož i jejich prodej, pronájem, vystavení, reprodukce, kopírování nebo jakákoli jiná forma využití materiálu obsaženého na těchto stránkách pro komerční použití.
             • upravovat nebo jinak měnit jakýkoli materiál na Webových stránkách;
             • používání Stránek způsobem, který ovlivňuje nebo může ovlivnit jejich dostupnost nebo přístupnost.
             • Používání stránek nebo jejich služeb jako prostředku ke kopírování, ukládání, uchovávání, přenášení, odesílání, používání, zveřejňování nebo distribuci jakéhokoli materiálu, který obsahuje nebo je spojen s jakýmkoli typem viru nebo nebezpečného kódu.
             • Provádění jakýchkoli činností automatizovaného a systematického shromažďování údajů na Stránkách nebo v souvislosti s nimi bez výslovného a písemného souhlasu společnosti SAH.

              6.4 Vlastnictví učitele

              Uživatel výslovně bere na vědomí, že použití druhů materiálů, jako jsou knihy, kresby, filmy nebo jakýkoli jiný obsah, na který se vztahují práva duševního vlastnictví, ze strany učitele neznamená převod nebo licenci na taková práva ve prospěch studenta.

              Uživatel dále bere na vědomí, že za použití těchto prvků je odpovědný UČITEL a zbavuje SAH jakýchkoli nároků v tomto smyslu.

              7. Výhody SAH, dostupnost webových stránek

              SAH nabízí dostupnost služby, jak je popsáno v těchto podmínkách, a zaručuje technickou dostupnost webových stránek 97 % v měsíci.

              Aniž by byla dotčena obecnost výše uvedeného, společnost SAH nemůže zaručit, že:

              • Webové stránky nebo služby budou dostupné neustále nebo vůbec, nebo
              • Přenos dat na stránky nebo z nich probíhá minimální rychlostí,

               8. Odpovědnost společnosti SAH a omezení odpovědnosti

               Jedinou funkcí Společnosti SAH je poskytovat zprostředkovatelskou službu mezi učiteli a uživateli. Z tohoto důvodu obě strany - SAH i Uživatelé - výslovně uznávají, že činnost a odpovědnost SAH je omezena na řádné poskytování nabízené služby.

               V případě, že Uživatel má za to, že standardy poskytnuté SAH ve prospěch některé z lekcí nebo ze strany některých učitelů nebyly splněny, Uživatel před podáním jakékoliv reklamace souhlasí s tím, že příslušnou reklamaci zašle SAH e-mailem a uvede veškeré objektivní údaje a důkazy, které má k dispozici včetně videozáznamu, pokud k takovému záznamu došlo.

               V případě, že je reklamace uznána ze strany SAH, a po vyslechnutí učitele zjištěno špatné poskytování služeb, tak SAH vrátí platbu odpovídající lekci, která byla předmětem nároku.

               V každém případě uživatel přijetím těchto podmínek souhlasí s tím, že SAH odpovídá pouze do maximální výše odpovídající hodnotě kreditů účtovaných uživateli za lekci, která byla předmětem reklamace.

               Za používání webových stránek SAH nebo poskytovaných služeb odpovídá uživatel. Vzhledem k okolnostem prostředí a prostředkům nemůže společnost SAH, přestože přijala veškerá přiměřená opatření k jejich zabezpečení, zcela zaručit, že obsah spojený se službou je bez chyby nebo že používání takového materiálu nebude porušovat práva třetích osob. Společnost SAH nemůže absolutně zaručit, že funkční hlediska stránek jsou bezchybná nebo že stránky nebo servery, které je zpřístupňují, neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty. SAH si vyhrazuje právo opravit případné chyby na svých webových stránkách.

               Pokud má používání webových stránek nebo jiného obsahu či služeb uživatelem za následek potřebu opravy nebo výměny majetku, materiálu, zařízení nebo dat, anebo způsobí zranění osob či poškození majetku, společnost nenese odpovědnost za vzniklé finanční náklady.

               Uživatel současně přijme na svých počítačích ochranná opatření, která jsou považována za všeobecně vhodná.

               9. Změny smluvních podmínek

               Společnost SAH si vyhrazuje právo tyto podmínky v budoucnu změnit nebo rozšířit. Jakékoli změny nebo doplnění budou podle rozhodnutí společnosti SAH uvedeny na webu nebo zaslány e-mailem jednotlivě každému uživateli registrovanému na e-mailovou adresu evidovanou v době těchto změn.

               Pokud uživatel výslovně nevyjádří nesouhlas před koncem doby trvání svého předplatného nebo ve lhůtě jednoho měsíce, změny nebo dodatky se pokládají za přijaté.

               10. Sankce, ukončení a zrušení smlouvy

               Společnost SAH si vyhrazuje právo, vždy s ohledem na práva a oprávněné zájmy uživatele v případě, že existují podezření na porušení platných právních předpisů, práv třetích osob nebo porušení povinností vyplývajících z těchto podmínek, na:

               • varovat uživatele, aby se škodlivou činností přestali zabývat
               • omezit používání webových stránek
               • mimořádně ukončit a zrušit účet uživatele

                2. Ukončení uživatelské smlouvy

                (a) mimořádné ukončení a uzavření účtu společností SAH

                Společnost SAH si vyhrazuje právo mimořádně ukončit smlouvu s uživatelem a zamezit mu v přístupu na webové stránky v případě, že uživatel poruší některý z bodů uvedených v těchto podmínkách, jakož i v případě, že uživatel:

                • uvede nepravdivé kontaktní údaje, zejména nepravdivou nebo nesprávnou e-mailovou adresu.
                • udržuje urážlivé, ponižující, agresivní, výhružné nebo neuctivé chování vůči učitelům.
                • předal nebo převedl svůj účet na další uživatele.
                • poškodil nebo způsobil škodu jiným uživatelům,
                • poškozuje pověst nebo veřejný obraz společnosti SAH
                • podniká aktivity, které formulují buď názory, nebo obsahují nezákonný či urážlivý obsah
                • provádí jakoukoli činnost, která je chápána jako nevhodná v rámci provozu Společnosti SAH
                • má na svém účtu nebo kartě nezaplacené nebo odmítnuté poplatky.

                 V případě ukončení a zrušení účtu ze strany společnosti SAH za výše uvedených podmínek nemá uživatel, na kterého se vztahuje tato sankce, nárok na obnovení zablokovaného účtu. V takovém případě je přístup zakázán, a to i v případě, že se tak děje prostřednictvím jiných účtů nebo uživatelských jmen.

                 Zrušení uživatelského účtu za podmínek uvedených v tomto odstavci zakládá nárok na náhradu škody ve prospěch společnosti SAH, a to minimálně ve výši částky zaplacené uživatelem za kredity, které nebyly v době zrušení účtu spotřebovány. S minimální pevnou částkou ve výši 200 EUR jako kompenzaci za správní, administrativní, finanční nebo jiné náklady vzniklé společnosti SAH.

                 V každém případě částka uvedená v předchozím odstavci nijak neomezuje odpovědnost Uživatele za jeho jednání a SAH si výslovně vyhrazuje mnoho úkonů, které považuje za nezbytné při obraně svých zájmů jakéhokoli druhu nebo při náhradě vzniklé škody.

                 (b) k ukončení smlouvy ze strany uživatele může dojít kdykoli a bez udání důvodu. Takové odstoupení od smlouvy ze strany uživatele je třeba provést maximálně jeden měsíc před uplynutím maximální doby platnosti stávajících kreditů stanovené v bodě 4.1 těchto obchodních podmínek a zasláním e-mailu na adresu.

                 Jakmile bude toto právo jednostranného řešení uživatelem využito, SAH přistoupí k vrácení následujících částek uživateli v závislosti na konkrétních okolnostech.

                 • Pokud dojde k odstoupení od smlouvy nebo k jednostrannému ukončení smlouvy ze strany uživatele během prvních 30 dnů od nabytí kreditů, aniž by došlo k jejich spotřebování, společnost SAH vrátí celou uhrazenou částku.
                 • Pokud k odstoupení od smlouvy nebo k jednostrannému ukončení smlouvy ze strany uživatele dojde po uplynutí prvních 30 dnů od nabytí kreditů nebo po spotřebování některých z nich i během prvních 30 dnů, společnost SAH připíše uživateli pouze částku odpovídající 50 % nabytých, ale nespotřebovaných kreditů jako kompenzaci za náklady na vedení, správu a finance

                  (c) společnost SAH může smlouvu vypovědět kdykoli a s kterýmkoli uživatelem.

                  V takovém případě SAH vyplatí Uživateli sumu kreditů, které si zakoupil a nevyužil.

                  Oznámení o ukončení smlouvy ze strany společnosti SAH bude provedeno písemně na e-mailovou adresu uvedenou v umístění oznámení uživatele.

                  Společnost SAH v případě jednostranného ukončení smlouvy přistoupí k vrácení částek, které uživatel zaplatil a reálně nevyužil.

                  3. Žádost o zrušení smlouvy musí být písemná, a to e-mailem zaslaným z e-mailu, který je registrován v účtu společnosti SAH.

                  Zrušení smlouvy ze strany společnosti SAH musí být provedeno písemně, faxem nebo e-mailem.

                  11. Rozhodné právo a pravomoc, neplatnost

                  Smlouva obsažená v těchto podmínkách podléhá španělskému právu.

                  Strany smlouvy, která je předmětem těchto obchodních podmínek, souhlasí s tím, že v případě jakýchkoli rozporů ohledně jejich předmětu, obsahu nebo výkladu se podřídí soudům a tribunálům v Madridu ve všech případech, kdy imperativní zákon nestanoví jinak.

                  Pokud by jedno nebo více ustanovení těchto obchodních podmínek bylo soudem prohlášeno za neplatné, nebude mít takové prohlášení neplatnosti vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná, použitelná a vůči smluvním stranám vymahatelná.